_ گربه مشهدی: وَخه یَره از سر راه ماخام رَد بُرُم قِشَنگ…!! مُوععععععععوُوُوو…!!

_ گربه تهرونی: از اونطرف برو عزیزم راه که هست…!! می یو..!!

_ گربه مشهدی: گربه کوجایی دِداش اِقَد شُجاعی…؟ چی لفظِ قِلَمَم حرف مِزنه چُسماره..!! عَزیزَم…!!!!! اوهوک …………بیگیر مُوره…! مُوععووو…!!

_ گربه تهرونی: من گربه تهرونَم …پامنار…! از آشنایی شما خوشبختم مَشدی…می یو..!

_ گربه مشهدی: یَره مُگم تا حالا ندیده بودُمِت ای طرفا …!! ما مُخلص گربه های تهرونَم هستِم دِداش…مَنذِرَت ماخام اگه بی ادبی کِردُم…مُوععععوووو…! حالا بیا برم خانِه ما…!! بیا برم جانِما…!! یک تیکه استخون پیدا مِره …!! ناهار در خِذمَت بشم…!! ها بُخدا…!! تارُف نِمُکُنُم به جان خودُم…!! بیا برم دِداش…!! مُوعووو….!!

_ گربه تهرونی: قربون مرامت مَشدی…راستش تازه از گرد راه رسیدم…!! داشتم میرفتم زیارت…!! گفتم یکی دوتا ازین کفترای امام رضا رو هم بزنم به بدن…!! می یو..!!

_ گربه مشهدی: بزنی به بَدَن…!؟ مُوع…عو…!! ؟

_ گربه تهرونی: یعنی هَپولی کُنَم دیگه…!! می یوتو..!!

_ گربه مشهدی: ها حالا فهمیدُم…!! کُ..سخُل جان نِری اونجه ها…!! ای خُدّامای حَرَم ک..ونِته پاره مُکُنَن…!! مَگه مِذارَن چپ نِگا کُنی به کِفتَرا…!! همچی با چوب جارو مِزنَن تو سرت که به جای ای لفظ قلم می یو…می یو کِردَن…!! عَر عَر کُنی…!! بیا برم او میلان بالایی موسا کوتَقی زیاده…!! همشانَم ک..ون گشادَن………!! یَکی بیگیرم اووَخ شما بزن به بَدن…!! یا فوقِش یَک چُغُک میگیرم شما بزن به بَدَن مویَم نِگا مُکُنُم …………….!! مو کوفت بُخُورُم…!! شما مِهمونی واجب تَری دِداش..!!

_ گربه تهرونی: ایشالله بیای تهرون جبران کنم مَشدی…!! راستی اسم شریف شما چیه با معرفت…؟ می یو…!!

_ گربه مشهدی: مو اسمُم پینجه طلا کِفتَر دوسته…!! اسم شما چیه دِداش…موعووو..؟

_ گربه تهرونی: کوچیک شما پیشول خان…!!

_ گربه مشهدی: یَره اسماتایَم قِشَنگه عین خوداتا…چی بوی خوبی مِدی پیشول خان…!! چشماتم خیلی قِشَنگه ها…اوف…!! یَره خواهره مادر…!! اَز سَقف برو بالا…!! لَعنت به شیطون…!! بیا برم پیشول خان…بیا که الان شب مِره دیگه موساکوتقی و چُغُک گیر نِمیه باید همه لیس بزنِم… بیا دِداش…!!

_ گربه تهرونی: بریم داااش…می یو…می یو…می یو…!! ( ادامه دارد )

About these ads